781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

Filozofia szkoły Fundacji ETO

”Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
„Non scholae sed vitae discimus”

Seneka Młodszy

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe pragnie nawiązać do najlepszych tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej.  Szkoły ewangelickie działały na terenie Polski do 1952r., a wizytówką polskiego ewangelicyzmu były dwa znamienite przedwojenne warszawskie gimnazja: męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Królewny Anny Wazówny.

Szkoła im. Lindego prowadzona przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO) chce kontynuować te tradycje. Dbając o harmonijny rozwój młodego człowieka, będzie realizowała program wychowawczy i edukacyjny oparty na niniejszym dokumencie.

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. Wychowawcy i nauczyciele wiele uwagi poświęcą kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. W swojej pracy będą promować takie cechy osobowe jak rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, szacunek wobec wszelkiej inności, pracowitość.

Społeczność szkoły swoją pracą będzie zmierzać do wszechstronnego rozwoju dziecka, dążyć do osiągnięcia harmonii w rozwoju intelektualnym, moralnym i fizycznym oraz do uzyskania pełnej zgodności między osobowością a działaniem w i na rzecz społeczeństwa. Zamierzamy wychowywać uczniów w duchu prawdy, dobra i piękna, poznawania praw człowieka i otwartości na inne światopoglądy.

Będziemy nauczać szacunku dla symboli narodowych i religijnych, a tym samym rozwijać postawy patriotyczne. Szkoła będzie uwzględniała sugestie, oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej, a nasi uczniowie będą inspirowani do włączania się w różne akcje oraz samodzielnego podejmowania wielu inicjatyw. Będziemy kultywować tradycje narodowe, regionalne, religijne, a także zwyczaje ludowe, będąc równocześnie otwartymi na kulturę Europy i świata.

Szkoła będzie dbała, aby uczniowie otrzymywali wszechstronną wiedzę. Będziemy wskazywać w jaki sposób można stale poszerzać swoje horyzonty, m.in. poprzez uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, poszukiwanie i wykorzystywanie różnych źródeł  informacji. Zmierzamy do tego, aby uczniowie poprawnie posługiwali się językiem ojczystym, posiadali bogaty zasób słów umożliwiający skuteczną komunikację w różnych sytuacjach.

Pragniemy, aby nasz uczeń miał pozytywny obraz siebie, był odporny psychicznie i przygotowany do zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, aby miał świadomość życiowej użyteczności własnej edukacji i systemu wartości, za który jest odpowiedzialny i który prezentuje – tak, aby w przyszłości stał się wzorem do naśladowania.

W swojej codziennej pracy nauczyciele i uczniowie będą opierać się również na ogólnopolskim programie „Szkoła zarządzająca wiedzą”. Zgodnie z jego ideą, uczeń i jego rozwój znajdują się w centrum działań edukacyjnych. Chcemy, aby młody człowiek był samodzielny, twórczy, otwarty, aby rozwijał w sobie dociekliwość poznawczą.

Poprzez różnorodne formy kształcenia uczniów (lekcje, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe, pracę zespołową i indywidualną, wycieczki oraz korzystanie z tekstów kultury) będziemy rozwijać umiejętność logicznego myślenia, samodzielnej pracy, odpowiedzialnego działania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Stworzymy warunki do efektywnego współdziałania i pracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji oraz skutecznego działania zgodnie z obowiązującymi normami.

Ewangelicyzm kładzie duży nacisk na nauczanie i wychowanie, w tym na szkołę. Nasza szkoła będzie otwarta dla uczniów wszystkich wyznań. Jej ewangelickość wynika bowiem nie z wyznania ludzi, którzy ją zakładają i będą prowadzić, lecz z propagowanego systemu wartości, opartego na tradycjach chrześcijańskich, tolerancji i otwartości, a także protestanckiego etosu.

Wierzymy, że, aby proces wychowawczy odniósł sukces, niezbędna jest ścisła współpraca nauczycieli i rodziców, poparta pełną świadomością i akceptacją zasad i celów kształcenia. W ten sposób, przy wzajemnym szacunku uczniów, rodziców i nauczycieli, dążymy do tego, aby nasza szkoła była przyjazna, bezpieczna i życzliwa dla całej wspólnoty ją tworzącej.

Nasze placówki:

Przedszkole Szkrabki w Warszawie

We wrześniu 2013 roku otworzyliśmy pierwszą placówkę oświatową.
Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Rosoła 10, powstało Przedszkole „Szkrabki”

Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego w Warszawie

W roku 2014 otworzyliśmy Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego.